RAPID AD - IMAMO DOBRE KORENE

Vanredna Skupština 23.08.2019 godine

Redovna skupština akcionara "Rapid" a.d. Beograd - 2019. godine

Redovna skupština akcionara "Rapid" a.d. Beograd - 2018. godine

Redovna skupština akcionara "Rapid" a.d. Beograd - 2017. godine

Godišnji_dokument_o_objavljenim_informacijama_2017.pdf
Zapisnik sa Redovne skupštine Rapid AD održane 10.06.2016. godine - pdf fajl
Poziv na Skupštinu Akcionara RAPID AD - pdf fajl
Obaveštenje o pravima akcionara - pdf fajl
Prijava učešća u radu - docx fajl
Punomoćje- docx fajl
Formular za glasanje u odsustvu - pisano glasanje- docx fajl
DFKizveštaj- 2016.pdf
Odluka o izboru revizora za 2017. godinu.pdf
Izveštaj o radu Nadzornog odbora za mandatni period.pdf
Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti.pdf
Napomene uz finansijske izveštaje 2016.PDF
Izveštaj o tokovima gotovine 2016.PDF
Izveštaj o promenama na kapitalu 2016.PDF
Predlog odluka za redovnu skupštinu akcionara .pdf
Bilans Uspeha 2016.pdf
Bilans Stanja 2016.pdf
Dopuna Dnevnog reda skupštine akcionara RAPID a.d. Beograd 1 (1).pdf
Predlog za izbor člana nadzornog odbora .pdf

Izveštaji za 2016. godinu

Godišnji izveštaj za 2016. godinu - pdf fajl
Dokument o objavljenim informacijama za 2016. godinu - pdf fajl

Redovna skupština akcionara "Rapid" a.d. Beograd - 10.06.2016. godine

Zapisnik sa Redovne skupštine Rapid AD održane 10.06.2016. godine - pdf fajl
Objava donetih odluka i rezultata glasanja na Redovnoj skupštini akcionara održanoj 10.06.2016. godine- pdf fajl
Poziv na Skupštinu Akcionara RAPID AD - pdf fajl
Obaveštenje o pravima akcionara - pdf fajl
Prijava učešća u radu - docx fajl
Punomoćje- docx fajl
Formular za glasanje u odsustvu - pisano glasanje- docx fajl
Predlog odluka i materijali za rad Skupštine - zip arhiva

Izveštaji za 2015. godinu

Godišnji izveštaj za 2015. godinu - pdf fajl
Dokument o objavljenim informacijama za 2015. godinu - pdf fajl

Redovna skupština akcionara "Rapid" a.d. Beograd - 30.06.2015. godine

Poziv na Skupštinu Akcionara RAPID AD - pdf fajl
Obaveštenje o pravima akcionara - pdf fajl
Prijava učešća u radu - docx fajl
Punomoćje- docx fajl
Formular za glasanje u odsustvu - pisano glasanje- docx fajl
Predlog odluka i materijali za rad Skupštine - zip arhiva

Rapid AD

O Nama
Partneri
Za Akcionare
Kontakt

Istorija

Rapid a.d. Beograd je preduzeće koje nastavlja tradiciju i poslovanje firme osnovane 1952. godine za delatnost uvoza i izvoza.
DANAS NIZOM spoljno-trgovinskih poslova i pozicioniranjem NOVIH programa, PREDUZEĆE JE unapredilo poslovanje i za veoma kratko vreme ostvarilo održivu konkuretnu prednost na našem tržištu.


Kontakt